Chcete prerábať alebo rekonštruovať  Váš  byt a neviete na koho sa máte obrátiť  a  či je nutné stavebné povolenie  alebo len ohlásenie stavebných úprav ?

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia alebo ohlásenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného tlačiva spolu s prílohami.  Stavebný úrad Dúbravka sídli na  ulici Pri  Kríži 14, Bratislava/ http://www.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/Stavebny-urad-.alej /
Ohlásenie, ako aj stavebné povolenie  sa podáva pred samotným začatím prác. Práce môžete začať realizovať  až po vyjadrení stavebného úradu, že nemá námietky / v prípade ohlášky/ alebo vydaním stavebného povolenia.

Kedy potrebujete  stavebné povolenie  a kedy  Vám stačí ohlásenie stavebných úprav ?

Stavebné  povolenie  potrebujete: 
- Pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. 
- na stavebné  úpravy, najmä  búracie práce pri ktorých  sa  mení vzhľad, priestorové usporiadanie bytu,spôsob užívania, zásahom  do nosných konštrukcií.
V tomto prípade potrebujete aj súhlas väčšiny vlastníkov bytov dome s  danou prerábkou.  Ďalšou dôležitou vecou je  stanovisko statika  formou "statického posudku " ktorý posúdi, či sú stavebné  úpravy možné a či neohrozia statiku domu ani ľudí v bytovom dome.
Doba vybavenia: do  30-60 dní od podania

Ohlásenie stavebných úprav potrebujete: 
-
pri  drobných stavbách, ktoré dopľňajú hlavnú stavbu, pri stavebných úpravách, kde nemeníte vzhľad a spôsob užívania stavby, nezasahujete do nostných konštrukcií domu a neohrozujete stabilitu domu.
Doba vybavenia: do  30 dní od podania

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä 
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa, 
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí, 
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, 
e) maliarske a natieračské práce.

***

Povinnosti  stavebníka  voči ostatným vlastníkom bytov v čase rekonštrukcie:

- oznámiť spoluvlastníkom výveskou informáciu od kedy do kedy budú práce prebiehať 
- rešpektovať ostatných vlastníkov bytov tým, že práce ktoré spôsobujú hluk alebo inak narúšajú pokojné užívanie ostatných bytov môže stavebník vykonávať počas pracovných dní v čase od  8:00 - 18:00hod. a v sobotu od  9:00 - 15:00hod. V nedeľu a počas pracovných sviatkov takéto práce vykonávať nesmie.
/ ak nie je v domovom poriadku dohodnuté inak/ 
-
pri úprave inštalačného jadra - šachty, ktorá je súčasťou bytového jadra, musí stavebník ponechať manipulačný otvor z bytu, tak aby bol zabezpečený ľahký prístup k meradlám a  armatúram v  prípade výmeny alebo odstránenia poruchy na týchto zariadeniach. 
-
pri výmene okien  musí dbať na to, aby firma nepoškodila zateplenie ani ostenia. Stavebník berie zodpovednosť na seba za prípadné poškodenie tepelnoizolačného systému, za prípadné zatekania a teplené mosty,ktoré môžu vzniknúť neodborným zásahom pri osadení okien.  Stavebník nesmie meniť tvar okien.
- spoločné priestory cez ktoré prenáša stavebný materiál musí upratať od staveb. prachu a nečistôt, aby sa nedostávali do iných bytov 
- stavebník nesmie  skladovať stavebný materiál v spoločných priestoroch, nesmie prenášať ťažké predmety osobným výťahom, aby neprišlo k preťaženiu a poškodeniu výťahu
- stavebník nesmie vyhadzovať stavebný odpad ani žiaden iný nadrozmerný odpad pri prerábaní bytu do kontajnerového stojiska. Odpady  si musí odstrániť na vlastné náklady. V prípade, že stavebník napriek zákazu uloží stavebný alebo iný nadrozmerný odpad do konatajnerového stojiska jeho odpratanie zabezpečí správca na náklady stavebníka.

***

Prikladáme   Vám vzory  žiadostí aj s prílohami, ktoré musíte predložiť stavebnému úradu.

 

 

 

 

 

 

Žiadosti  sú stiahnuté zo stránky www.dubravka.sk