Ekonomická oblasť:

 • zriadenie samostatného účtu v bankovom ústave podľa  výberu  klienta
 • samostatné a prehľadné hospodárenie a vedenie finančnými prostriedkov domu na účtoch
 • zriadenie  pasívneho internetbankingu k bežnému účtu domu  pre zástupcu vlastníkov bytov
 • poskytovanie  vyúčtovania skutočných nákladov za  poskytnuté služby zákonom stanovenej lehote  
  tj.  do  31.5. nasledujúceho  roku, vrátane podrobnej prílohy prehľadu spotrieb za dom a byt
 • vybavovanie  reklamácií z ročného vyúčtovania a vyplácanie preplatkov
 • vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu vrátane verejných poplatkov
 • evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohových platieb za služby
  spojené s užívaním bytu a poplatku za výkon správy vrátane  ich vymáhania
 • stanovenie výšky zálohových platieb za služby spojené s prevádzkou domu a  užívaním bytu
  na základe skutočných nákladov predchádzajúcich  období
 • pravidelné  kontrola platieb, zasielanie upomienok,
 • zabezpečenie odvodov - daní z prenájmu  časti nehnuteľností


Technická oblasť:

 • vykonávanie pravidelných obhliadok a kontroly technického stavu spravovaných objektov
 • zabezpečujeme výhodné poistenie  domu podľa požiadaviek vlastníkov
 • zabezpečenie  každodennej drobnej  údržby a opráv spojených s bežnou prevádzkou nehnuteľnosti
 • vypracovanie návrhu plánu potrebných opráv a údržby pre každý rok na  schválenie  na  schôdzu
 • spracovanie harmonogram revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení,
  a následné zabezpečenie  odstránenia prípadných závad  z nich vyplývajúcich
 • výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác na dome
 • zabezpečenie atestov, revízii a odborných prehliadok na vybraných zariadeniach domu
 • návrh výšky príspevku do fondu opráv a údržby podľa technického stavu objektu a požiadaviek
  vlastníkov
 • odborná účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru
 • vedieme technickú dokumentáciu domu


Právna a legislatívna oblasť:

 • vedenie opatrení voči neplatičom v medziach platnej legislatívy, vymáhanie nedoplatkov cestou
  právneho zástupcu
 • príprava  podkladov  pre  podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich  sa vymáhania pohľadávok
 • uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom spoločných priestorov / po predch. Súhlase  vlastníkov
 • kontrola a sledovanie dodržiavania platných zmlúv
 • informovanie vlastníkov bytov o povinnostiach v zmysle platných zákonov
 • zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií
 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi

Prevádzková  oblasť :

 • zabezpečenie všetkých  služieb spojených  s prevádzkou a užívaním domu / dodávka  tepla,
  príprava  teplej úžitkovej  vody, TV signálu, vody, el.energie, odvoz a likvidácia odpadu, servis 
  výťahov,...
  / uzatváranie zmlúv na  tieto služby a komunikácia  z jednotlivými dodávateľmi
 • zabezpečenie upratovania  domu, zimnej údržby
 • zabezpečenie dezinsekcie, deratizácie....
 • zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, plyn, elektro, kúrenie) za poplatky