Prerábate byt alebo sa sťahujete a neviete kam z nadrozmerným odpadom ?

Nadrozmerný odpad nepatrí do komunálneho odpadu ani do okolia kontajnerového stojiska.
Spoločnosť OLO takéto odvozy nezabezpečuje!
Akonáhle sa takýto odpad v okolí stojiska vyskytne, jeho odpratanie zabezpečuje správca na náklady všetkých vlastníkov bytov !!

Žiadame Vás preto, aby ste využili možnosť bezplatného ZBERNÉHO DVORU OLO a.s., ktorý sa nachádza na Starej Ivánskej ceste 2, Bratislava.

Zberný dvor je otvorený : Po - So : 8:00 - 18:00 hod.

Je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia odpadu.
Podmienky uloženia odpadu :
- trvalý pobyt v Bratislave, príp. preukázanie vlastníctva nehnuteľnosti v Bratislave

Je možné uložiť :
• Objemný odpad - bez obmedzenia množstva.
• Drobný stavebný odpad - max. 1 m³/ 1 fyzická osoba/ za 1 rok
• Biologicky rozložiteľný odpad - bez obmedzenia množstva
• Kovy - predovšetkým železný šrot - bez obmedzenia množstva.
• Plasty - bez obmedzenia množstva.
• Sklo - bez obmedzenia množstva. V prípade okien a dverí s presklením je potrebné tieto mechanicky vyskliť pred    uložením do príslušnej nádoby a rámy uložiť do objemného odpadu.
• Elektroodpad z domácností - bez obmedzenia množstva.
• Svetelné zdroje - bez obmedzenia množstva.
• Batérie a akumulátory - bez obmedzenia množstva.
• Drevo - bez obmedzenia množstva.
• Odpady z domácej chémie (prinesené výhradne v pôvodných obaloch) - bez obmedzenia množstva (farby,
rozpúšťadlá, pracie prášky, lepidlá)

Odpady, ktoré je možné na ZD odovzdať za úhradu
• Pneumatiky /osobný automobil/ - za úhradu podľa aktuálneho cenníka