Privátna zóna internetového portálu pre majiteľov bytov alebo nebytových priestorov pre získanie prehľaných informácií k správe domu napr.:

  • podrobný prehľad o príjmoch  a výdavkoch z fondu opráv domu
  • zápisnice zo schôdzí  vlastníkov bytov
  • plány a povinné revízie na jednotlivé roky
  • dôležité informácie ohľadom domu
  • ďalšie informácie súvisiace s konktrétnymi požiadavkami majiteľov bytov a nebytových priestorov

Privátna zóna umožní majiteľom bytov a nebytových preistorov získať informácie o správe bytového domu, bez potreby kontaktovať naších pracovníkov. Autorizačné kódy pre prístup do privátnej zóny prideľuje správca  klientovi automaticky po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o výkone správy alebo na požiadanie.