C E N N Í K     P O P L A T K O V

pre vlastníkov bytov  a NP, garáží   a služieb vykonávaných nad rámec  poplatkov za výkon správy platný od r. 2018

 

TYP  PRIESTORU

POPLATOK

- Byty / v závislosti od počtu  bytov/

od 7,50€ / byt

- Nebytové priestory

od 7,50€/ jednotka

- Spoločné prenajaté priestory

od 7,50€ /jednotka

- Garáže

od 3,00€/ garáž

SLUŽBY  V  RÁMCI  MESAČNÉHO  PAUŠÁLU

ekonomické služby :

-  vedenie  bankového  účtu  - podľa  výberu  vlastníkov bytov

-

- zriadenie  pasívneho internetbankingu pre zást.vlastníkov bytov

-

- evidencia príjmov  a výdavkov  domu

-

- spracovanie  ročného vyúčtovania nákladov  do 31.5. nasl.roka

-

- zasielanie vzniknutých preplatkov  na účty vlastníkov bytov  do 30 dní od  vyúčtovania

-

- vykonávanie pravidelných úhrad súvisiacich s prevádzkou domu  voči  tretím osobám

-

- úprava mesačných zálohových predpisov podľa skotočnosti s predchádzajúceho  roka a zohľadnenia akutálnych  cien

-

- zasielanie  prehľadu fondu opráv domu zástupcom vlastníkov  podľa dohody

-

- komunikácia zo zástupcami vlastníkov bytov  osobná / mailová.... Iná

-

- evidencia neplatičov

-

- predkladanie správy o hospodárení FO+služby+platby+plán opráv zástupcovi vlastníkov bytov  - 1x ročne

-

technické  služby :

- vykonávanie obhliadky  domu spolu zo zástupcom vlastníkov

-

- spracovávanie  ročného plánu opráv, údržby - príprava na odsúhlasenie na schôdzi vlastníkov

-

- zabezpečovanie povinných revízií  a prehliadok  /  deratizácia, PO, dezinsekcia, kontrola hydrantov...  /  +  odstránenia závad - vychádzajúc zo zápisov  jednotlivých  skúšok a prehliadok  - za spolupráce zo zástupcom vlastníkov bytov

-

- realizácia  schôdze vlastníkov  bytov  domu  1x ročne  / výročná schôdza

-

- zabezpečenie uzatvorenie  zmlúv a  dodávku  energií, médií, služieb  s jednotlivými  dodávateľmi a správcami sietí

-

- zabezpečenie nepretržitého a  bezprobémového  chodu domu / voda, kúrenie,  výťah,upratovanie ..... /  komunikácia s dodávateľmi

-

- zabezpečenie výhodného poistenia  domu

-

- denné promptné  riešenie vzniknutých situácií / drobných závad na dome  - na základe oznámenia zást. Vlastníkom

-

- zabezepčenie   24 hodnovej havarijnej služby, zabezpečenie poistenia domu , zabezpečenie upratovania, zimnej údržby, dočisťovanie kontajnerového stojiska

-

NADŠTANDARTNÉ    SLUŽBY

- poplatok za odpočet  a spracovanie  meračov  TUV + SV  technikmi

1,50€/merač

- predloženie komplet  podkladov  pri poistnej udalosti, komunikácia  s poisťovňou a likvidátorom, realizácia  obhliadky poistnej udalosti

30,00 €

- vypracovanie  dokumentov  v  inom  výstupe , ako je  informačný systém

15,00 €

- príprava podkladov  na  písomné  hlasovanie v dome v zmysle zákona 182/1993 Z.z

- príprava podkladov písomné hlasovanie  ŠFRB

30,00 €

60,00 €

- účasť na schôdzi vlastníkov bytov nad  rámec zákona 182/1993 Z.z. a zmluvy o výkone správy

20€/ hodina

- vytlačenie upomienky + prehľadu platieb  / a zaslanie doporučenou obálkou s návratkou  na poštu / znáša vlastník bytu, ktorému bola zaslaná upomienka /

5€ + poštovné

- kompletné spracovanie podkladov pre právneho zástupcu  k vymoženiu  nedoplatku

30,00 €

- zápis  záložného práva na  kataster  / zrušenie záložného práva

30,00 €

- poplatok za zabezpečenie originálneho listu vlastníctva  na Katastrálnom úrade Ba

10€ + kolok podľa plat.ceníka KÚ

- kompletné zabezpečenie  stavebného  povolenia  pre práce na dome/  stanovisko HaZZ , stanovisko Obv.úradu životného prostredia, odd. ochrany vtáctva, odpadov, kataster,MČ... / až po ukončenie kolaudáciou a kompletným predložením všetkých dokladov na MC , vrátane  realizácie kontrolných dní na dome podľa  dohody  s realizátorom min. 1xdo týždňa

500,00 €

- poplatok  za  podanie žiadosti a za oznámenie vzniku/zániku  zaujatia verejného priestranstva

20,00  €

- zabezpečenie  ohlásenia  drobnej  stavby. ohlasovacej povinnosti....

300,00 €

- zabezpečenie  zakreslenia  inžinierskych  sietí  v okolí  domu v prípade požiadavky vlastníkov alebo pri plánovanej stavbe /elektrika, plyn,voda, ver.osvetlenie, teplo, optika... /

100,00 €

- spracovanie podkladov  a zabezpečenie poskytnutia úveru pre  dom od komerčnej banky,1.stavebnej sporiteľne... / vybavenie a predloženie potrebných dokladov, komunikácia  s bankou, notárom, katastrom.../ počas  celej doby splácania úveru

800,00 €

- odmena za  spracovanie podkladov k žiadosti vrátanie podania žiadosti na  ŠFRB – úver ,  alebo nenávratnú dotáciu od  MDVaRR SR na  systémové poruchy až po úplné vykodkladovanie podkladov 
/ zabezpečenie dokladov všetkých inštitúcií DÚ, soc., zdrav.,súd..., vinkulácia poistky,banka, záložné práva - notár, overovanie, podpisovnie zmlúv, vydokladovanie faktúr a  iných potrebných dokladov pre Ministerstvá/

1% z ceny diela min. 1200€

/ účtovanie po schválení úveru/

- kompletné vybavenie dokladov k uzatvoreniu kontajner.stojiska
/ kompletná žiadostť na magistrát  na prenájom pozemku, podpisy  zmlúv z magistrátom... /

160€

- pracovanie zmluvy o prenájme spoločných priestorov pre fyzické a právnické osoby

50€

- kompletné spracovanie miezd z dohoôd o vykonaní  práce  pre domy
/ zmluvy, odvody do jednotlivých poisťovní. damový úrad, zúčtovania /

25€/dohodár

-iné služby nevyplývajúce zo Zmluvy o výkone správy

dohodou

Spoločnosť si vyhradzuje právo cenník aktualizovať a  dopĺňať