Cenu tepla od 1.1.2003 schvaľuje a určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave (ÚRSO). Zostavovanie kalkulácie ceny tepla sa riadi podľa jednotného postupu pre všetky regulované subjekty, ktorý vydáva ÚRSO formou výnosu.

Cena tepla je dvojzložková. Skladá sa z fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom a variabilnej zložky maximálnej ceny tepla so spotrebnou daňou

Fixná zložka ceny tepla.

Do fixnej zložky ceny tepla vstupujú len náklady, ktoré nezávisia od množstva vyrobeného tepla. Sú to fixné náklady, ktoré spoločnosť má bez ohľadu na množstvo vyrobenej tepelnej energie. Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa odvodzuje od novej veličiny - regulačného príkonu. Regulačný príkon je podielom aritmetického priemeru množstva tepla dodaného na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody a počtu hodín 5300. Výška regulačného príkonu ovplyvňuje pevné mesačné platby fixnej zložky ceny tepla.

Fixná zložka sa účtuje mesačne podľa vopred dohodnutého rozdelenia ročného regulačného príkonu a predstavuje:mesačný regulačný príkon (v kW) x jednotková cena fixnej zložky za kW.

Variabilná zložka ceny tepla.

Do variabilnej zložky ceny tepla vstupujú tie náklady, ktoré závisia od množstva skutočne vyrobeného tepla (napr. náklady na palivo). Výrobca tepla fakturuje variabilnú zložku ceny len na základe skutočne odobratého tepla, ktoré sa zistí odpisom určených meradiel každý prvý pracovný deň v kalendárnom mesiaci. 
Variabilná zložka sa účtuje mesačne a predstavuje:
Skutočne odobraté teplo (v kWh) x jednotková cena variabilnej zložky za kWh stanovená ÚRSO.

****

znamená to, že cenu tepla  tvorí :

70 % variabilné náklady - palivo
- palivo (plyn, štiepka,...) → asi 95 %, elektrická energia, voda, technologické hmoty

30 % fixné náklady
- zahŕňa regulované fixné náklady: najmä mzdy, dane a odvody, odpisy, úroky, náklady na opravy, náhradné diely, materiál, oprávnený zisk, ostatné náklady

****