Ceny  za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody

verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.