Správca domu je povinný vypracovať najneskôr do konca mája nasledujúceho kalendárneho roku ročné vyúčtovanie nákladov. Celkové ročné vyúčtovanie nákladov obsahuje nasledovné údaje:

  • identifikačné údaje majiteľa bytu, alebo nebytového priestoru
  • časové obdobie vyúčtovania
  • jednotlivé spotrebované množstvá energií za celý bytový dom a zvlášť za konkrétne priestory podľa nameraných údajov
  • vyhodnotenie a porovnanie jednotlivých spotrebovaných množstiev energií za predošlé obdobia
  • vyjadrenie preplatku alebo nedoplatku za vyúčtovacie obdobie
  • rozúčtovanie jednotlivých poskytnutých služieb a plnení počas vyúčtovacieho obdobia

Vlastníci najviac oceňujú prehľadné a stručné ročné vyúčtovanie, ktoré poskytuje jasný obraz o správe bytového domu a zároveň obsahuje podrobnejšie informácie o jednotlivých službách, ktoré vlastníkov zaujímajú.

***

Vyúčtovania nákladov za  služby r 2013 boli zaslané všetkým vlastníkom bytov  v stanovenom termíne.  Preplatky  z vyúčtovaní budeme zasielať v priebehu júna  2013. V  prípade, ak  nedisponujete  žiadnym bankovým účtom  budú Vám preplatky  ponechané na  Vašom konte  a  odrátate si ich od  nasledujúcej mesačnej platby.

Prípadné  neskoršie zaslanie  preplatkov na účty môže  byť spôsobené nedostatkom fnačných prostriedkov na účte domu. Nedostatok finančných prostriedkov na účte domu  vzniká hlavne z dôvodu nedodržania termínu zaplatenia nedoplatkov z vyúčtovania, alebo z dôvodu neuhradenia  niektorých zálohových platieb vlastníkov.