Každý  nový  vlastník  bytu je povinný pristúpiť  k Zmluve o výkone správy ku  dňu  zapísania  do Listu vlastníctva na príslušnom Katastrálnom úrade.

Pristúpenie  k Zmluve  sa  realizuje:

-  u správcu podpísaním  vyhlásenia  o pristúpení k Zmluve o výkone  správy  na základe  odovzdania   nasledovných  dokumentov :   

- kópiu  listu vlastníctva   alebo návrh na vklad

- kópiu odovzdávaco-preberacieho protokolu  o stave  meradiel  v byte ku  dňu    fyzického prevzatia novým  vlastníkom bytu

- k nahliadnutiu :  kúpno  - predajná zmluva / darovacia zmluva, osvedčenie  o dedičstve  a iné...  /.

Následne sa dohodne  aj spôsob  vyúčtovania.  Starý vlastník bytu  oznámi  svoju novú adresu, číslo účtu príp. kontakt, z dôvodu zaslania   ročného  vyúčtovania  ku dňu odovzdania  bytu.  Dohodne  sa  dátum zmeny vlastníctva pre účely  vyúčtovania. Týmto  dátumom je vždy 1.deň  v mesiaci.

Novému vlastníkovi bytu  bude  predložený nový  mesačný zálohový predpis, s uvedenou výškou mesačnej  platby, variabilného symbolu  a čísla účtu.

 

Vzor  tlačív  potrebných  pri zmene vlastníka  si môžete  stiahnuť z položky  „formuláre“