V  termíne  od   20.5.2019   do   31.5.2019  Vám budú doručené vyúčtovania nákladov za Vaše byty za predchadzajúci rok tj.rok 2018.  

Vyúčtovaním sa rozpočitávajú skutočné náklady fakturované od  dodávateľov a porovnávajú sa Vaše obdržané zálohové platby  a reálne náklady na prevádzku Vášho bytu a celého domu, s uvedením preplatku alebo nedoplatku  za danú službu.  
Skutočné náklady na byt  sa získavajú na základe ročných odpočtov  v bytoch: osobomesiacov, vody  a kúrenia. 
Spôsob  rozúčtovania  jednotlivch služieb je  v zmysle aktuálnych vyhlášok  a na základe odsúhlasenia vlastníkmi bytov a NP. 

V rámci vyúčtovania služieb  je najdrahšou položkou teplo a  teplá voda.

Teplo sa rozúčtováva  podľa pomerových rozdeľovačov  na radiátoroch v zmysle zákona 100/2014. Pomerové rozdeľovače umožňujú rozpočítať náklady na vykurovanie medzi konečných spotrebiteľov na základe ich skutočnej spotreby. Náklad  sa rozdeľuje  podľa  vlastníkmi odsúhlaseného pomeru :
- základná zložka :  predstavuje náklady za spotrebované teplo rozpočítané na plochu bytu či nebytového priestoru.
- spotrebná zložka : zahŕňa náklady na teplo, ktoré sú vypočítané na základe údajov odčítaných z meračov v bytoch.

Aký údaj zobrazujú pomerové rozdeľovače : prístroje zobrazujú údaje o spotrebe v dielikoch. K určeniu ceny za nameraný údaj
( tzv. dielik) je potrebné poznať odpočty z pomerových rozdeľovačov tepla namontovaných v dome a celkové náklady bytového domu vyfakturované dodávateľom tepla. Cena za dielik sa určí ako podiel celkových nákladov v eurách a celkového počtu dielikov v objekte.

Odčítaná hodnota z pomerového rozdeľovača tepla sa naviac prepočítava koeficientmi, ktoré zohľadňujú výkon vykurovacieho telesa a koeficient prestupu tepla z vykurovacieho telesa na pomerový rozdeľovač tepla. Ďalším dôležitým koeficientom je koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti, napr. pod strechou, nad terénom alebo nevykurovanou pivnicou, rohová miestnosť.....

Teplá  voda :  náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania sa  rozdeľujú taktiež na  základnú zložku a spotrebnú zložku.  Základná zložka  20% sa rozpočíta medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor, spotrebná zložka  80% sa vypočíta na základe reálnej spotreby - koncoročné odpočty.  Tento pomer je fixne daný legislatívou a vlastníci ho nemôžu meniť.

**

Po obdržaní vyúčtovania  si ho treba  poriadne skontrolovať.  V prípade akýchkoľvek nejasností  alebo  otázok  nás  neváhajte kontaktovať  osobne, telefonicky  alebo mailom. 

Najneskôr do  30 dní od  obdržania vyúčtovania budú zasielané preplatky na účty vlastníkov bytov, z ktorých prichádzajú platby.  V prípade, že chcete vyplatiť  preplatok na iný účet aký máte uvedený na vyúčtovaní je potrebné  čo najskôr  kontaktovať správcu.