V  uvedenej  novele  prišlo k  viacerým  zmenám  a doplneniam.  Radi by sme Vás  touto cestou o nich stručne informovali :

-  Novela  dopĺna  a vysvetľuje  terminológiu :  prevádzka, údržba, oprava, rekonštrukcia, modernizácia / §8 odsek 8 až 12 /

-  Správca alebo spoločenstvo sú  oprávnení na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a NP v dome v rozsahu : meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa tralého príp. prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu  a kód  banky.

- Správca je  na účel ochrany majetku vlastníkov bytov oprávnený zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a NP, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov aspoň 500€. V  zozname môže uviesť meno, priezvisko a sumu nedoplatku.  Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome /§9 doplnenie odseky 3 a 4/.

-  Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia,  ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

-  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v  dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu /§ 10 doplený odsekom 7/ .

-  Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu /§11 ods. 9 /.

- zmeny  nastali  aj  v spôsobe hlasovania - §14 :

Mení sa  uznášaniaschopnosť schôdze (§ 14, odsek 3) a to na prítomnosť dvoch tretín hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak schôdza nie je uznášaniaschopná ani po hodine začatia schôdze, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov bytov a NP v  dome /  pokiaľ zákon neustanovuje v iných odsekoch inak/.

Súhlas  dvojtretinovej väčšiny  vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome je potrebný, pokiaľ sa hlasuje

* o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej,
* o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej,
* o zmluve o nájme a kúpe veci, ktoré vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy  po uplynutí dojednaného času užívania a o každom dodatku k nej,
* o zmluve o výstavbe alebo nadstavbe  a o každom dodatku k nim
* o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu 
* o zmene formy výkonu správy.

Ak vlastníci bytov  a NP  v dome rozhodli o veci, nové rozhodnutie o tej istej veci nahrádza predchádzajúce rozhodnutie. Pri hlasovaní o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome / okrem hlasovania, pri ktorom sa vyžaduje  súhlas 2/3vlastníkov bytov/.

 

kompletnú  novelu zákona  č. 205/2014 Z.z. prikladáme v záložke dokumenty / zákony