Od  1.1.2017 je účinná nová vyhláška. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania  množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva dodaného tepla.

Touto  vyhláškou sa ruší vyhláška  URSO  č. 630/2005 a  358/2009 Z.z.

Vyhlášku si môžete pozrieť na našej stránke "dokumenty - formuláre"