Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov:

o 50 % dane na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a zníženie dane z bytov:
a) o 60 % dane, na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) o 50 % dane, na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.


Daňovník uplatní nárok na zníženie podaním priznania k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania.

V roku  do 31.1.2021, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Na uplatnenie zníženia dane je potrebné vyplniť  tlačivá : 

- údaje o danovníkovi

- príloha zníženie  dane 

tlačivá môžete stiahnuť na stránke : https://www.bratislava.sk/sk/danove-ulavy-pre-fyzicke-osoby

zdroj :www. bratislava.sk