Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok danové priznanie z daniz nehnutelnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.

Sadzby dane z nehnuteľností sú rozdelené do 3 pásiem / v prílohe/:

1. pásmo na území mestskej časti Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica a Lamač 

2. pásmo na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa 

3. pásmo na území mestskej časti Staré Mesto
http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11052626
tlačivá  na  daň z nehnuteľnosti si môžete  stiahnuť na :
http://www.bratislava.sk/formulare-a-tlaciva-dan-z-nehnutelnosti/d-76758/p1=11049974

Daň z nehnuteľností vybavuje oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Pracovisko oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií sa nachádza na Blagoevovej ulici č. 9. 
Presná adresa: 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií 
Blagoevova 9 
P.O. BOX 76 
850 05 Bratislava 55 

ÚRADNÉ HODINY(daň z nehnuteľností)
Pondelok:8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 obedná prestávka 12:00 - 12:30 
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 obedná prestávka 12:00 - 12:30

K D E   A   A K É   D A N E   P L A T I Ť :

Bratislavská samospráva spravuje na základe štatútu hlavného mesta:

  • daň z nehnuteľností,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je vo vlastníctve a v správe hlavného mesta (komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy),
  • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Mestské časti spravujú dane:

  • daň za psa
  • daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti (komunikácie III. a IV. triedy),
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje,
  • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

 

http://bratislava.sk/dan-z-nehnutelnosti/ds-11006297