ÚRSO vo veci rozhodnutia o návrhu cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vydal dňa 10.08.2020 právoplatné cenové rozhodnutie č. 0016/2020/V, ktorým určil spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 ceny platné na obdobie od 14. augusta 2020. Podľa tohto rozhodnutia sa postupuje pri uplatňovaní cien do 31. decembra 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.

I. REGULOVANÁ ČINNOSŤ, ceny platné od 14. augusta 2020
Cena bez DPH/m3 Cena s DPH/m3
1. Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,0135 € 1,2162 €
2. Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom 0,7090 € 0,8508 €
3. Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9985 € 1,1982 €