Termín pondelok 24.10.2022 - streda 26.10.2022

 1. Švantnerova, Zlatá lipa parkovisko
 2. Bagarova, pri VÚB banke
 3. Ľ. Zúbka 15, pred bytovým domom
 4. J. Alexyho 7, pred bytovým domom
 5. Lipského 11, pred bytovým domom
 6. Klimkovičova, Hanulova, na rohu ulíc
 7. Koprivnícka 11, pri bytovom dome
 8. Repašského 1, na okraji parkoviska
 9. Saratovská 2, 4, pred bytovým domom
 10. Tranovského 55, oproti bytovému domu
 11. Gallayova 43, pred bytovým domom
 12. Fedákova 16, roh s ul. K.Adlera
 13. Nejedlého 39, 43
 14. Sekurisova 14, pred bytovým domom
 15. Kpt. J. Rašu 7, Bilíkova 15, roh ulíc

Termín streda 26.10.2022 - piatok 28.10.2022

 1. Žatevná, pri hasičskej zbrojnici
 2. Agátova 7C, pri bytovom dome
 3. Bridžitská 24, pri kaplnke Panny Márie
 4. K horánskej studni, pri ihrisku
 5. Tranovského 12, oproti bytovému domu
 6. Homolova 25, pred bytovým domom
 7. Pri kríži 24, 26, oproti vchodu, vjazd na štrkové parkovisko
 8. Ožvoldíkova 8, pri bytovom dome
 9. Bujňákova 3, pred bytovým domom
 10. Húščavova 1,3 parkovisko pri bytovom dome
 11. Beňovského 16, pri bytovom dome
 12. Bilíkova 22, pri bytovom dome
 13. Pod záhradami 2/A, pred bytovým domom
 14. Ušiakova 2, 4, oproti bytovému domu
 15. Nejedlého 13, oproti bytovému domu